Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement


Deelname aan repetities en optredens


 • De repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, met een pauze van ± 15 min. om ± 21.00 uur. Men dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig te zijn.
 • De leden zijn gehouden de repetitieavonden en de uitvoeringen zo getrouw mogelijk bij te wonen.
 • Leden, die door omstandigheden zijn gedwongen een repetitieavond of een aantal repetitieavonden gedurende een langere periode te verzuimen, zijn verplicht hiervan tijdig bericht te geven aan het bestuur (per email of per telefoon), uiterlijk donderdag vóór 19.30 uur.
 • Wanneer een lid zich niet (tijdig) afmeld volgens de afgesproken procedure, wordt hij/zij hierop aangesproken door het bestuur.
 • Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid afzonderlijk bij verzuim zelf te informeren naar eventuele bijzonderheden tijdens diens afwezigheid.
 • Van de repetities voor een bepaald concert mag men niet meer dan 30% missen, waarbij maar één tijdens de laatste zes repetities. Bij overschrijding van dit percentage wordt u uitgesloten van deelname aan het concert. De generale repetitie mag men niet verzuimen.
 • Het bezoek van de leden aan de repetitieavonden wordt door het bestuur bijgehouden door aantekening in het presentieregister.


Stembepaling


Voor het bepalen van de stemsoort en de stemkwaliteit van een kandidaat-lid of een lid wordt een stemonderzoek uitgevoerd door de dirigent.


Liederenmap


 • De aan ieder koorlid uitgereikte liederenmap blijft bezit van het koor. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt deze ingeleverd bij de commissie die de mappen beheert en onderhoudt.
 • De leden van het koor zijn gehouden zorgvuldig met de liederenmappen en de inhoud daarvan om te gaan.


Bestuur


Uit de leden van het koor wordt het bestuur gekozen, het bestuur bestaat uit:

 • de voorzitter
 • de penningmeester
 • de secretaris


Het bestuur wordt (indien noodzakelijk) door de leden gekozen. Voor de verkiezingen kunnen leden zich aanmelden als kandidaat. Indien er geen tegenkandidaten zijn, zijn deze leden automatisch gekozen in het bestuur.


Verantwoordelijkheid commissies


Elke commissie is verantwoordelijk voor de door hen te nemen besluiten. Hiervoor is geen inspraak mogelijk/nodig door de overige koorleden.


Koorkleding


Het koor beschikt niet over aparte koorkleding, wel zijn afspraken gemaakt voor wat betreft de te dragen kleuren tijdens een uitvoering.


Contributie


De contributie bedraagt € 50,00 per jaar. Een rustend lid betaalt € 10,00 per jaar. De contributiegelden dienen overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL 81 RABO 0112 8179 39 t.n.v. Zanggroep Multivoices Duizel vóór 1 februari.